doctor580@email.cz | Mobil: 724 202 301 | IČ: 48894206

Seznamte se, prosím, se smluvními podmínkami

Naše spolupráce bude kvalitnější

Tyto Smluvní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem zdravotních služeb a pacientem.

Povinnosti poskytovatele
Poskytovatel:

 • se zavazuje vykonávat zdravotní péči v oboru praktického zubního lékařství na úrovni současného lékařského poznání a v souladu s platnými předpisy a vnitřními řády.
 • se zavazuje vést zdravotnickou dokumentaci pacienta dle platných předpisů a nakládat s informacemi uloženými v dokumentaci dle zásad ochrany osobních údajů.
 • před každým zdravotním výkonem bude pacienta informovat v dostatečném rozsahu o navrhovaném léčebném postupu (léčebném plánu) i o povaze, důsledcích a možných rizicích spojených s daným zdravotním výkonem a také o ceně tak, aby pacient všemu rozuměl.
 • v případě existence více možných variant léčby seznámí pacienta s jednotlivými variantami a jejich cenami.
 • je povinen dodržovat všechny etické zásady vztahu lékař - pacient.
 • je povinen zúčtovat (po ošetření) poskytnuté zdravotní služby.

Poskytovatel si vyhrazuje právo možnosti odmítnout pacienta, jestliže by jeho přijetím bylo překročeno únosné pracovní zatížení, nebo jeho přijetí brání provozní důvody.

Poskytovatel si vyhrazuje právo možnosti odmítnout léčbu a ukončit poskytování zdravotních služeb jestliže:

 • pacient nedodržuje navržený individuální léčebný postup.
 • požadavky pacienta odporují odbornému profesnímu přesvědčení lékaře.
 • pacient se neřídí vnitřním řádem poskytovatele či omezuje práva jiných pacientů.
 • pacient vysloví nesouhlas s poskytováním zdravotních služeb.
 • pacient přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování služeb (pacient se opakovaně dopustí neomluvené absence – bez včasné omluvy nedodrží sjednaný termín).
 • prokazatelně předá pacienta s jeho souhlasem do péče jiného poskytovatele.

Povinnosti pacienta
Pacient je povinen:

 • dodržovat navržený individuální léčebný postup.
 • řídit se vnitřním řádem poskytovatele.
 • pravdivě informovat lékaře o svém zdravotním stavu.
 • pečovat o své zdraví odpovídajícím způsobem a vyvarovat se všech odstranitelných zdravotních rizik.
 • poskytnout součinnost při zdravotním výkonu a kontrole průběhu léčby.
 • dbát o vysokou úroveň své zubní hygieny.
 • akceptovat dentální hygienu jakou nezbytnou součást léčby.
 • pacient je povinen dodržovat sjednané termíny v souladu s léčebným plánem. Poskytovatel je oprávněn měnit termíny a informovat pacienta (ústně, telefonicky, pomocí SMS) o takové změně. Absenci pacienta lze v předstihu omluvit a sjednat náhradní termín. Omluva musí být v takovém případě provedena nejpozději 24 hodin předem, a to prokazatelným způsobem – osobně, telefonicky na tel. 724 202 301, prostřednictvím elektronické pošty na doctor580@email.cz nebo SMS zprávou na tel. číslo 724 202 301.